ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

Mοριακός Έλεγχος για πολυμορφισμούς που επηρεάζουν τον μεταβολισμό της βαρφαρίνης

Η δοσολογία του αντιπηκτικού βαρφαρίνη, το οποίο δρα ως ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ για τον έλεγχο των θρομβώσεων, μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή, έως και 120 φορές. Μάλιστα, η βέλτιστη δοσολογία εξαρτάται από την παρουσία πολυμορφισμών σε γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό της βαρφαρίνης.

Η έρευνα για τη διερεύνηση της ποικιλομορφίας στη δοσολογία της βαρφαρίνης, εστιάστηκε στο γονίδιο CYP2C9  που κωδικοποιεί το ένζυμο το οποίο είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό της βαρφαρίνης. Πιο συγκεκριμένα, στο γονίδιο CYP2C9 ανιχνεύθηκαν δύο πολυμορφισμοί, οι CYP2C9*2 (c.C430T) και CYP2C9*3 (c.A1075C), οι οποίοι επηρεάζουν την καταλυτική ενεργότητα του ενζύμου όσον αφορά την υδροξυλίωση της βαρφαρίνης. Το ένζυμο που φέρει τον πολυμορφισμό CYP2C9*2 επιδεικνύει μόνο 12% της ενεργότητας του άγριου τύπου ενζύμου (CYP2C9*1) ενώ αυτό που φέρει τον πολυμορφισμό CYP2C9*3 μόνο το 5%. Κατά συνέπεια ασθενείς με τα αλληλόμορφα CYP2C9*2 και CYP2C9*3 έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών λόγω καθυστέρησης του μεταβολισμού του φαρμάκου (τοξικότητα στη βαρφαρίνη) από ότι φορείς του CYP2C9*1.

Μετέπειτα μελέτες έδειξαν ότι πολυμορφισμοί στο γονίδιο VKORC1 προκαλούν ανθεκτικότητα σε θεραπεία με βαρφαρίνη. Το γονίδιο VKORC1 κωδικοποιεί την αναγωγάση του εποξειδίου της βιταμίνης Κ, που αποτελεί τον φαρμακαλογικό στόχο της βαρφαρίνης. Η βέλτιστη δόση της βαρφαρίνης φαίνεται να εξαρτάται από την παρουσία του πολυμορφισμού c.-1639G>A στο γονίδιο VKORC1. Πιο συγκεκριμένα, φορείς του αλληλομόρφου -1639 Α έχουν χαμηλότερη έκφραση του VKORC1, σε σύγκριση με τους φορείς του αλληλομόρφου -1639 G,  και ως εκ τούτου απαιτούν χαμηλότερες δόσεις βαρφαρίνης για την βέλτιστη ανταπόκριση στη θεραπεία.

Στο μοριακό τμήμα του διαγνωστικού κέντρου OMNIMED διενεργείται, στα πλαίσια φαρμακογονιδιωματικής ανάλυσης, μοριακός έλεγχος στην ίδια εξέταση για την ανίχνευση των πολυμορφισμών CYP2C9*2, CYP2C9*3 καθώς και του c.-1639G>A στο γονίδιο VKORC1. Τα αποτελέσματα της γονοτύπησης μπορούν να βοηθήσουν τον θεράποντα ιατρό να καθορίσει, σε συνδυασμό με κλινικούς παράγοντες, την πιο αποτελεσματική και ασφαλή δόση του φαρμάκου κατά την οποία επιτυγχάνονται θεραπευτικά αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο κίνδυνος για αιμορραγικές επιπλοκές.

Ο μοριακός έλεγχος διεξάγεται με τη χρήση του πιστοποιημένου με CE-IVD κιτ γονοτύπησης WARFARIN REAL TIME PCR KIT (3 MUTATIONS) της εταιρίας snp Biotechnology και με τη μέθοδο της Real Time PCR. Η πειραματική διαδικασία χωρίζεται σε 2 στάδια α) Απομόνωση του DNA β) Αντίδραση Real-time PCR: πολλαπλασιασμός με PCR των DNA περιοχών-στόχων, υβριδοποίηση ανιχνευτών που φέρουν φθορίζοντα μόρια και είναι ειδικοί για το μεταλλαγμένο ή φυσιολογικό αλληλόμορφο, ανίχνευση των πολυμορφισμών με βάση το σήμα φθορισμού.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, το εργαστήριο της Omnimed, συμμετέχει περιοδικά σε σχήματα εξωτερικού ελέγχου για μοριακές εξετάσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η εν λόγω μοριακή εξέταση.

Είδος Δείγματος: Ολικό Αίμα